OGÓLNE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI GRUPY UNILIN

WERSJA 2022

Oto zasady ochrony prywatności „Grupy Unilin” (zwanej dalej „Grupą Unilin” lub „my/nas”).

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają na celu poinformowanie o danych osobowych gromadzonych przez Grupę Unilin za pośrednictwem jej stron internetowych, formularzy kontaktowych lub dostawców danych, aby wyjaśnić, dlaczego gromadzimy te dane i jak je przetwarzamy.

Niniejsze zasady ochrony prywatności należy przeczytać wraz z zasadami wykorzystywania plików cookie obowiązującymi dla każdej witryny i dostępnymi w stopce danej witryny.

1 KIEDY MAJĄ ZASTOSOWANIE NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI?

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą przetwarzania danych osobowych (np. w kontekście stron internetowych), o ile nie jest dostępna bardziej szczegółowa wersja zasad ochrony prywatności.Niniejsze zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania, jeśli żadne dane osobowe nie są przetwarzane przez Grupę Unilin. Dotyczy to na przykład niektórych aplikacji wykorzystywanych przez Grupę Unilin, które nie gromadzą danych osobowych (takich jak aplikacja Quick-Step RoomScan).

2 KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada właściwy podmiot z Grupy Unilin [1],  który przetwarza dane osobowe w ramach wykonywania swojej działalności (na przykład podmiot, z którym użytkownik zawarł umowę, do którego dostarczył swoje dane osobowe, którego witrynę internetową odwiedza...). Oznacza to, że Grupa Unilin ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.Grupa Unilin wyznaczyła doradcę ds. ochrony danych, który będzie osobą kontaktową w przypadku wszystkich pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe doradcy ds. ochrony danych znajdują się w sekcji 13 niniejszych zasad ochrony prywatności.

3 KTÓRE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE?

Grupa gromadzi dane osobowe użytkowników na trzy sposoby:

3.1 INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ SAMEGO UŻYTKOWNIKA

W pierwszej kolejności możemy otrzymywać takie dane, gdy użytkownik udostępni je Grupie. Taka sytuacja ma miejsce np. po wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej (np. formularza dla broszury, formularza kontaktowego, formularza do porównywania podłóg) lub na targach branżowych w przypadku prośby o otrzymanie broszury lub próbek; w przypadku prośby o spotkanie w jednym z naszych salonów lub z jednym z naszych dystrybutorów; w razie udziału w konkursie; w razie zapisania się do naszego newslettera lub konkretnej oferty; itp.W takich przypadkach Grupa zwykle otrzymuje następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miasto i kraj), data urodzenia, data spotkania i inne dane osobowe lub kontaktowe.Możemy także prosić o komentarze, sugestie lub inne informacje dotyczące naszych stron internetowych, produktów lub usług bądź firm.

3.2 INFORMACJE UZYSKANE AUTOMATYCZNIE

Podczas przeglądania naszej strony internetowej lub otrzymywania naszych newsletterów przez użytkownika, otrzymujemy dane od dostawców plików cookie lub mediów społecznościowych, ustawiając piksele (np. piksel Facebooka) dotyczące aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej, takiej jak odwiedzane strony internetowe, interesujące go produkty, informacje, czy otwiera on wiadomości e-mail, klika na linki itp. - Możemy łączyć uzyskane automatycznie informacje z informacjami podanymi przez użytkownika w celu analizy konkretnego sposobu korzystania z naszej strony internetowej.Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin można znaleźć w naszych zasadach dotyczących stosowania plików cookie na każdej stronie internetowej, dostępnych w stopce witryny.

3.3 INFORMACJE UZYSKANE OD STRON TRZECICH

Czasami informacje otrzymujemy również od osób trzecich, takich jak podmioty stowarzyszone, dealerzy, dostawcy, dystrybutorzy, instalatorzy (np. za pośrednictwem platform takich jak aplikacja internetowa Quick-Step Connect), pośrednicy danych lub profesjonalni dostawcy danych (takich jak Bisnode, targi budowlane itp.). W takim przypadku zwykle otrzymujemy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, informacje o projekcie budowlanym lub renowacyjnym, zamówienie (wzór) i/lub pytania. 

4 JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Ogólnie rzecz biorąc, Grupa Unilin przetwarza dane osobowe w różnych celach opisanych poniżej. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Grupa Unilin polega na:

 • zgodzie użytkownika: użytkownik może wyrazić zgodę, na przykład zaznaczając pole wyboru podczas przeglądania naszej strony lub poprzez inne pozytywne działanie, które wymaga wyrażenia zgody, na przykład poprzez wybór kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. W niektórych przypadkach (np. w przypadku zindywidualizowanych informacji), poprosimy o wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przyszłość w dowolnej chwili.
 • wykonaniu umowy: jeżeli zbieranie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem lub do podjęcia działań przedumownych.
 • -obowiązku prawnym: jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Grupa Unilin.
 • -naszym uzasadnionym interesie: w niektórych przypadkach przetwarzanie danych może być również konieczne w celu realizacji uzasadnionego interesu Grupy Unilin. W stosownych przypadkach rozważymy, czy interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

5 W JAKIM CELU GRUPA PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W zależności od podmiotu, którego dane dotyczą, Grupa Unilin przetwarza dane osobowe w celach wymienionych poniżej. 
5.1 DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW
Jeśli złożono zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem sprzedawcy bądź instalatora, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu dostarczenia zamówionych produktów lub próbek. W tym celu możemy przetwarzać dane, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, informacje o projektach i korespondencja z Grupą Unilin.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wniosku użytkownika o podjęcie środków przedumownych lub na podstawie wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub na podstawie uzasadnionego interesu Grupy Unilin w zakresie realizacji umowy z jej sprzedawcami (sprzedawcami detalicznymi i dostawcami) oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. 
5.2 ODPOWIADANIE NA PYTANIA I INNE PROŚBY 
Przetwarzamy dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby (np. prośbę o broszurę, dostarczenie użytkownikowi zestawienia ulubionych produktów Grupy Unilin, umówienie się na spotkanie z jednym z naszych dystrybutorów, w jednym z naszych salonów itp.). 
W tym celu możemy przetwarzać dane, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, informacje o projektach i korespondencja z Grupą Unilin.
Przetwarzamy te dane w oparciu o uzasadniony interes Grupy Unilin, aby jak najlepiej odpowiadać na pytania i prośby użytkowników oraz komunikować się z nimi.
5.3 DO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Z GRUPY UNILIN 
Ogólny marketing bezpośredni
Przetwarzamy dane osobowe, aby na bieżąco informować o nowych kampaniach i promocjach związanych z naszymi markami, podmiotami, usługami i produktami, działaniami lub innymi ofertami promocyjnymi, aby uzyskać opinię użytkownika na temat naszych produktów i usług, aby uzyskać opinię zwrotną od użytkownika i aby zarządzać udziałem użytkownika w naszych konkursach. Możemy wysyłać użytkownikom materiały marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu, mediów społecznościowych (w tym przez Facebook, WhatsApp, LinkedIn), naszych stron internetowych oraz powiązanych stron internetowych lub wiadomości SMS. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język oraz projekt lub region, który interesuje użytkownika.
Możemy wysyłać materiały marketingu bezpośredniego na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji w naszym marketingu bezpośrednim za pośrednictwem naszej strony internetowej. W takim przypadku użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W każdej chwili ma też prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz punkt 10).

Materiały marketingu bezpośredniego przesyłamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby informować na bieżąco o naszych produktach podczas zakupu. W każdej wiadomości e-mail można zrezygnować z subskrypcji, jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich informacji. Materiały marketingu bezpośredniego wysyłamy za pośrednictwem mediów społecznościowych do osób o podobnych profilach w oparciu o nasz uzasadniony interes jakim jest promowanie naszych produktów. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie (patrz punkt 10).

Spersonalizowany marketing bezpośredni

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu dostarczenia informacji dotyczących usług i produktów Grupy Unilin lub w celu wysłania spersonalizowanych informacji lub reklam. W tym celu przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. 

Możemy opracować profil na podstawie zachowań użytkownika w Internecie lub jego zachowań zakupowych. W tym profilu bierzemy pod uwagę preferencje i zainteresowania, na przykład w odniesieniu do odwiedzanych stron, klikanych linków, przeglądanych produktów oraz zakupionych produktów i innych produktów, które mogą zainteresować danego użytkownika. Otrzymujemy te informacje za pośrednictwem plików cookie ustawionych na naszej stronie internetowej lub na podstawie poprzednich zachowań zakupowych użytkownika, co znajduje odzwierciedlenie w jego profilu klienta. W oparciu o informacje zebrane w profilu, Grupa może wysyłać użytkownikowi informacje i reklamy, informacje i reklamy dotyczące produktów, które pasują do profilu użytkownika lub które mogą go zainteresować. Ponadto możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook, w celu identyfikacji odbiorców docelowych i „podobnych” im odbiorców, aby reklamować nasze produkty osobom o podobnych profilach. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, data urodzenia, wiek, płeć, stanowisko, nazwa firmy, preferowany język oraz określone produkty i usługi, którymi zainteresował się użytkownik.

Możemy profilować użytkownika i wysyłać mu spersonalizowane materiały marketingu bezpośredniego na podstawie zgody wyrażonej przez niego w momencie zaakceptowania plików cookie, które gromadzą te informacje. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszych zasadach dotyczących wykorzystywania plików cookie. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz punkt 10).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin można znaleźć w naszych zasadach dotyczących stosowania plików cookie na każdej stronie internetowej, dostępnych w stopce witryny. 
5.4 ORGANIZOWANIE KONKURSÓW I INFORMOWANIE O WYNIKACH
Grupa Unilin może przetwarzać dane osobowe w razie udziału w konkursie organizowanym przez Grupę Unilin, aby informować o wynikach konkursu. 

W tym celu przetwarzamy zwykle dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, dane finansowe (takie jak faktura zakupu), zdjęcia, filmy wideo i inne dane osobowe istotne dla ustalenia wyników konkursu.

Przetwarzamy dane w ramach organizowania konkursu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika podczas wypełniania formularza uczestnictwa w konkursie. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (patrz punkt 10).

5.5 WSPIERANIE PROJEKTÓW RENOWACJI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ PLATFORMY DLA DOSTAWCÓW
Podczas wizyty u sprzedawcy (sprzedawcy detalicznego lub instalatora, który dystrybuuje nasze produkty), sprzedawca może stworzyć dla klienta projekt konsumencki na platformach, które udostępniamy naszym sprzedawcom, takich jak aplikacja internetowa Quick-Step Connect. Platformy te umożliwiają sprzedawcom (i) dostarczanie informacji o produktach, które interesują danego klienta, (ii) dodawanie danych kontaktowych klienta, aby informować go na bieżąco o projekcie, (iii) przesyłanie zdjęć pomieszczenia, które ma być wyremontowane, aby pokazać jak pomieszczenie może wyglądać po zainstalowaniu produktów, (iv) zamawianie próbek, (v) proponowanie pasujących akcesoriów, (vi) automatyczne obliczanie materiałów potrzebnych do realizacji projektu oraz (vii) zapewnianie porad dotyczących zakończenia lub przygotowania projektu.
 
Oferując naszym dostawcom takie platformy, Grupa Unilin przetwarza dane osobowe klientów. Grupa Unilin i jej dostawcy są zatem wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zalecamy, aby zawsze zapoznać się z zasadami ochrony prywatności dostawcy w tym zakresie.

Sprzedawcy tworzą za pośrednictwem platformy projekt konsumencki i na podstawie wyrażonej zgody przekazują firmie Unilin dane osobowe dotyczące projektu konsumenckiego. W każdej chwili ma też prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz punkt 10).

Grupa Unilin będzie przetwarzać dane osobowe do własnych celów w celu dostarczenia próbek do domu, jeśli sobie tego Państwo zażyczą (patrz cel 5.1). 

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane projektu konsumenckiego i dodatkowe uwagi dotyczące projektu. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Unilin w kontekście tworzenia projektu konsumenckiego za pośrednictwem aplikacji internetowej jest niezbędne do podjęcia środków przedumownych na żądanie użytkownika i opiera się na uzasadnionym interesie Grupy Unilin i jej sprzedawców, jakim jest dostarczanie konsumentom dokładnych informacji o produktach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji odwiedzającego (zob. punkt 10).
5.6 REJESTRACJA ODWIEDZAJĄCYCH W NASZYCH BUDYNKACH LUB SALONACH WYSTAWOWYCH
Grupa Unilin może przetwarzać dane osobowe użytkowników odwiedzających jeden z naszych budynków lub salonów wystawowych. Rejestrujemy osoby odwiedzające nasze budynki i salony wystawowe, aby przekazać im hasło do sieci Wi-Fi pocztą elektroniczną, ze względów bezpieczeństwa (tj. aby dostarczyć przewodnik dla gości zawierający informacje na temat bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach awaryjnych) oraz aby liczyć osoby odwiedzające nasze budynki i salony wystawowe.

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe oraz imię i nazwisko odwiedzanego pracownika Unilin. 

Przetwarzamy dane w celu rejestracji odwiedzających na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić im bezpieczeństwo, aby w nagłym wypadku wiedzieć, kto przebywa na terenie naszej firmy, aby ulepszyć wizyty i śledzić, ile osób odwiedza nasze placówki i salony wystawowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji odwiedzającego (zob. punkt 10).

5.7 ANALIZA DANYCH I TWORZENIE STATYSTYK
Grupa Unilin może przetwarzać dane osobowe do celów analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie do celów statystycznych rozumiane jest jako wszystkie operacje polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do prowadzenia badań statystycznych lub do kompilacji wyników statystycznych. Grupa Unilin wykorzystuje różnorodne narzędzia analityczne do łączenia danych osobowych i pozyskiwania informacji z różnych źródeł. 

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe lub dane osobowe. 
W zależności od indywidualnego przypadku dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Grupy Unilin w celu oceny i doskonalenia naszych działań marketingowych, uzyskania wglądu w nasze raporty sprzedażowe i wizualizacji naszych danych dotyczących handlu elektronicznego.
Wynikiem przetwarzania do celów statystycznych są dane zbiorcze. Nie wykorzystujemy danych zbiorczych ani danych osobowych użytkownika do wspierania działań lub decyzji dotyczących użytkownika. 
5.8 OBSŁUGA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA WITRYN INTERNETOWYCH GRUPY
Przetwarzamy dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookie i innych technologii w celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszymi stronami internetowymi, personalizacji stron internetowych i zapewnienia, że są one przyjazne dla użytkownika. Dane te pozwalają nam monitorować sposób korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika oraz ulepszać jej zawartość i układ (np. badania A/B). Dane te umożliwiają nam również odpowiednie zabezpieczenie naszej strony internetowej.
W tym celu Grupa może przetwarzać dane, takie jak adres IP, odwiedzane strony internetowe, używana przeglądarka, strony odwiedzone wcześniej, dane geograficzne takie jak lokalizacja użytkownika, preferowany język oraz godzina i czas trwania wizyty. 
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie jednoznacznej zgody udzielonej przez użytkownika (uzyskiwanej za pośrednictwem naszego banera informującego o plikach cookie) lub na podstawie uzasadnionego interesu Grupy Unilin, jakim jest zapewnianie sprawnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz oferowanie użytkownikowi witryny o odpowiednich treściach.
Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszych zasadach dotyczących stosowania plików cookie na każdej stronie internetowej, dostępnych w stopce witryny.

6 KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Grupa Unilin selektywnie i starannie wybiera strony trzecie, którym ujawnia dane osobowe użytkowników. We wszystkich przypadkach zapewnimy obecność odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony i poufności danych użytkownika.Grupa może udostępniać dane osobowe stronom trzecim w poniższych przypadkach:

 • Sprzedawcy (salony wystawowe), dystrybutorzy, dealerzy, sprzedawcy detaliczni i monterzy Grupy Unilin - na przykład w celu zapewnienia, że będą mogli skontaktować się z klientem w celu umówienia wizyty, w sprawie projektu konsumenckiego, .... W większości przypadków strony te są oddzielnymi administratorami danych i zalecamy zapoznanie się z ich zasadami ochrony prywatności.
 • Podmioty przetwarzające działające w naszym imieniu, np. agencje marketingowe, firmy komunikacyjne, firmy hostingowe w Internecie, dostawcy usług pocztowych, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług analitycznych, firmy monitorujące (np. Lead Forensics),... Grupa Unilin zawiera umowę o przetwarzaniu danych ze stronami, które mają dostęp do danych osobowych w celu świadczenia swoich usług.
 • Poszczególne jednostki biznesowe wszystkich podmiotów Grupy Unilin, w tym nasza spółka dominująca Mohawk Industries Inc. i inne podmioty stowarzyszone Grupy Unilin, zgodnie z definicją w sekcji 2 niniejszych zasad ochrony prywatności.
 • Partnerzy biznesowi, tacy jak strony trzecie, z którymi Grupa prowadzi wspólne promocje lub programy.
 • Dostawcy usług IT świadczący wsparcie techniczne.
 • Dostawcom usług płatniczych.
 • Prawnicy i doradcy zewnętrzni: w niektórych przypadkach Grupa Unilin może ujawnić dane osobowe prawnikom i doradcom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do udzielenia nam porad lub obrony naszych praw.
 • Organy publiczne: w niektórych przypadkach Grupa Unilin może ujawniać dane osobowe organom nadzorczym, policyjnym, sądowym lub innym, jeśli uznamy, że jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub na podstawie jakiegokolwiek innego zgodnego z prawem żądania lub nakazu.
 • Media społecznościowe: media społecznościowe mogą mieć dostęp do danych, które gromadzimy za pomocą plików cookie i innych technologii (ewentualnie za pośrednictwem wtyczek wbudowanych na stronach internetowych Unilin).
 • Potencjalni nabywcy firmy: w mało prawdopodobnym przypadku, gdy całość lub część naszej firmy zostanie kupiona przez stronę trzecią, dane użytkownika zostaną przekazane nabywcy.

7 CZY GRUPA UNILIN PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM?

W niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione stronom trzecim znajdującym się poza terenem EOG w celach opisanych powyżej, w punkcie 5. Grupa Unilin należy do spółki Mohawk Industries Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. 
W tym względzie Grupa Unilin zobowiązuje się co najmniej do zapewnienia, że dane użytkownika są odpowiednio i należycie chronione, w szczególności poprzez zapewnienie, że możemy polegać na decyzji uznającej ochronę za odpowiednią zgodnie z art. 45 AVG, poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46.2 AVG lub poprzez inne odpowiednie środki bezpieczeństwa, jak określono w Rozdziale V AVG.
We wszystkich przypadkach dane osobowe użytkownika będą przekazywane stronom trzecim w krajach poza EOG tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności i tylko wtedy, gdy odbiorca ten zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu zagwarantowania należytego poziomu ochrony danych. 
W przypadku pytań ze strony użytkownika lub chęci uzyskania dalszych informacji na temat przekazywania jego danych osobowych poza EOG, można wysłać opatrzoną datą i podpisaną prośbę do Inspektora ochrony danych Grupy Unilin. Nasze dane kontaktowe znajdują się w punkcie 13.

8 W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ DANE OSOBOWE?

Grupa Unilin stara się chronić dane osobowe w najlepszy możliwy sposób za pomocą środków administracyjnych, technicznych i organizacyjnych. W tym celu Grupa Unilin opracowała szereg procedur, które są wdrażane przez naszych pracowników. 
Grupa Unilin zobowiązała się również do zapewnienia, że usługodawcy przetwarzający dane osobowe w imieniu Grupy Unilin podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

9 JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Grupa Unilin będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Dłuższy okres przechowywania może być wymagany ze względu na prawne lub umowne zobowiązanie albo w przypadku sporu.
W przypadku pytań ze strony użytkownika lub chęci uzyskania dalszych informacji na temat przechowywania jego danych osobowych, można wysłać opatrzoną datą i podpisaną prośbę do Inspektora ochrony danych Grupy Unilin. Dane kontaktowe podano w punkcie 13.

10 JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK I JAK MOŻE JE EGZEKWOWAĆ?

Zgodnie z AVG użytkownik posiada wiele praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Niektóre z tych praw mają bardzo specyficzny zakres lub podlegają specjalnym warunkom i wyjątkom.
10.1 PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Oznacza, że użytkownik może na przykład zwrócić się do Grupy z pytaniem dotyczącym tego, czy Grupa przetwarza dane osobowe użytkownika i w jakich celach to robi. Więcej informacji podano w artykule 15 AVG.
10.2 PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
Użytkownik ma również prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych na jego temat. Więcej informacji podano w artykule 16 AVG.
10.3 PRAWO DO USUNIĘCIA
W niektórych przypadkach można zwrócić się do Grupy z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych, np. gdy takie dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przez Grupę zgromadzone, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę użytkownika, a on wycofa tę zgodę, itp.
W niektórych wyjątkowych przypadkach Grupa Unilin nie jest zobowiązana do spełnienia żądania usunięcia danych osobowych użytkownika. Więcej informacji podano w artykule 17 AVG.
10.4 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład jeśli kwestionuje ich prawidłowość, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem itp. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że możemy przechowywać dane tylko tymczasowo, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w ramach postępowania sądowego lub interesu publicznego. Ograniczenie może zostać cofnięte w późniejszym terminie. Więcej informacji podano w artykule 18 AVG.
10.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Jeśli Grupa może przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika lub w oparciu o realizację umowy, użytkownik może zwrócić się do Grupy o uzyskanie ich lub przekazanie do innego administratora danych (jeśli jest to technicznie możliwe). W wyjątkowych przypadkach Grupa Unilin nie jest zobowiązana do spełnienia takiej prośby użytkownika. Więcej informacji podano w artykule 20 AVG.
10.6 PRAWO DO SPRZECIWU 
Użytkownik może poinformować nas o szczególnych powodach, dla których chce wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Grupy Unilin lub interesu publicznego. Jeśli te szczególne powody przewyższają uzasadniony interes Grupy, zakończy ona przetwarzanie danych. Grupa Unilin nie może spełnić żądania użytkownika, kiedy przetwarza jego dane osobowe na potrzeby postępowania sądowego. Więcej informacji podano w artykule 21 AVG. 
10.7 PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
Jeśli Grupa przetwarza dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może zawsze zwrócić się o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych bez konieczności podawania określonego powodu. Prawo to obejmuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania, o ile profilowanie jest związane z celami marketingu bezpośredniego. Więcej informacji podano w artykule 21 AVG.
10.8 PRAWO DO NIE PODLEGANIA PROFILOWANIU
Grupa Unilin może przetwarzać dane osobowe użytkownika do celów profilowania, jak opisano w sekcji 5.3 niniejszych zasad ochrony prywatności). Ponieważ profilowanie odbywa się wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania w celach marketingu bezpośredniego, bez podawania nam specjalnego powodu (jak określono w punkcie 10.7). Więcej informacji podano w artykule 21 AVG.
10.9 PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE
Jeżeli przetwarzanie danych jest oparte na zgodzie użytkownika, ma on również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzanego przed wycofaniem zgody.
10.10 KORZYSTANIE Z POWYŻSZYCH PRAW
Powyższe prawa można łatwo wyegzekwować na różne sposoby, np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną, wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta w wybranym sklepie Grupy Unilin. Ze względu na ochronę prywatności i bezpieczeństwo możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości. Dane kontaktowe doradcy ds. ochrony danych podano w punkcie 13.
10.11 WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY
Zgodnie z artykułem 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w miejscu jego stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO. Belgijski Urząd Ochrony Danych jest organem nadzorczym dla centrali Grupy Unilin w Belgii i jest dostępny pod adresem:
 • Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels
 • Tel.: +32 (0)2 274 48 00
 • E-mail: contact@apd-gba.be.

Można skontaktować się z innymi lokalnymi organami nadzorczymi w następujących krajach:

 

Holandia

Organ danych osobowych (AP)

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Luksemburg

Krajowa Komisja Ochrony Danych / Komisja Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Francja

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Hiszpania

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34901100099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Włochy

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677.2917

urp@gpdp.it

Wielka Brytania

Information Commissioner's Office (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Irlandia

Data Protection Commission (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Niemcy

Różne w zależności od landu

Dane kontaktowe różnych urzędów można znaleźć na stronie: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Dania

Agencja ochrony danych (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Finlandia

Data Protection Ombudsman Services

Dla osób fizycznych:

+358 (0)29 566 6777

Dla urzędników:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Norwegia

The data protection authority

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Szwecja

Integritetsskyddsmyndigheten / Swedish Data Protection Authority (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

11 ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Strony internetowe Grupy Unilin mogą zawierać odnośniki (np. w postaci hiperłączy, wtyczek mediów społecznościowych, linków do operatorów mediów społecznościowych) do innych stron internetowych, udostępnianych przez inne firmy lub media społecznościowe. Grupa Unilin zawsze zaleca zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych witryn. 

11.1 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE GRUPY UNILIN

Grupa Unilin ma strony na LinkedIn, Twitterze, Facebooku i Instagramie. Kiedy użytkownik odwiedza te strony, jego dane są przesyłane do operatora danej sieci społecznościowej za pośrednictwem plików cookie. Sieci społecznościowe mogą otrzymywać informacje, takie jak odwiedzane obecnie i w przeszłości strony internetowe oraz adres IP użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza te strony, możemy otrzymywać dane zbiorcze z danej sieci społecznościowej w formie statystyk dotyczących sposobu przeglądania naszych stron przez użytkowników mediów społecznościowych.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe, a także na temat praw i ustawień odnoszących się do ochrony prywatności można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tych sieci społecznościowych (dostępne tutaj: Facebook, LinkedIn, Twitter i Instagram ).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin można znaleźć w naszych zasadach dotyczących stosowania plików cookie na każdej stronie internetowej, dostępnych w stopce witryny.

11.2 MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Nasza strona internetowa umożliwia udostępnianie treści na platformach LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp i Snapchat. Kiedy użytkownik korzysta z funkcji wtyczki społecznościowej (np. poprzez przycisk „udostępnianie”,...), informacje o korzystaniu z serwisu są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik jest już zarejestrowany w sieci społecznościowej, operator tej sieci społecznościowej może przypisać wizytę do jego osobistego konta za pomocą wtyczek społecznościowych. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze członkiem sieci społecznościowej, sieci społecznościowe mogą nadal otrzymywać i zapisywać za pośrednictwem wtyczek społecznościowych jego adres IP oraz informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzysta.
 

Jeśli użytkownik udostępnia treści z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronie w mediach społecznościowych, jego dane osobowe będą widoczne dla osób odwiedzających te media społecznościowe. Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe, a także na temat praw i ustawień odnoszących się do ochrony prywatności można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tych sieci społecznościowych (dostępne tutaj: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp i Snapchat).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin można znaleźć w naszych zasadach dotyczących stosowania plików cookie na każdej stronie internetowej, dostępnych w stopce witryny.

12 W JAKI SPOSÓB INFORMUJEMY O ZMIANACH W NINIEJSZYCH ZASADACH PRYWATNOŚCI?

Grupa chce zapewnić najlepszą możliwą obsługę. W związku z tym niniejsze zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie. Zalecamy zatem regularne sprawdzanie niniejszych zasad ochrony prywatności na witrynach internetowych Grupy. Wszelkie znaczące zmiany zostaną ogłoszone za pomocą innych kanałów komunikacyjnych.

13 Z KIM SIĘ SKONTAKTOWAĆ W CELU SKORZYSTANIA Z POSIADANYCH PRAW?

W przypadku dalszych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, witryn internetowych Grupy Unilin lub dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności można skontaktować się z przedstawicielami Grupy:
 
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej;
 • Pocztą elektroniczną na adres privacy@unilin.com;
 • Listownie:

UNILIN - Data Protection Counsel

Vredestraat 57 - 59

8790 Waregem

Belgia


[1] Grupa Unilin składa się z jednostek zależnych i stowarzyszonych Unilin BV, które razem tworzą Flooring ROW. Aktualną listę podmiotów prawnych, które składają się na grupę, można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@unilin.com.