UNILIN for smart living
go down

Vyloučení odpovědnosti

1. Tento web spravuje společnost UNILIN. Držitelem veškerých práv vztahujících se k tomuto webu je společnost UNILIN a veškerá tato práva jsou společnosti UNILIN vyhrazena.

2. Web a software, který je na tomto webu k dispozici, jsou uživateli poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoliv závazků a záruk (ať už výslovných nebo implicitních) a bez jakéhokoliv ručení, a sice v rámci mezí daných platnými právními předpisy. S výjimkou úmyslného jednání nenese společnost UNILIN žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání tohoto webu nebo v souvislosti s ním. Společnost UNILIN výslovně nenese v žádném případě odpovědnost za případné nepřímé, doprovodné, mimořádné a následné škody vzniklé v důsledku používání tohoto webu nebo v souvislosti s ním.

3. Veškeré informace o výrobcích a ostatní informace zveřejněné na tomto webu byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí dostupných společnosti UNILIN. Žádné z těchto informací však, pokud to právní předpisy připouštějí, nepředstavují žádný závazek, záruku ani ručení ze strany společnosti UNILIN a nezbavují uživatele povinnosti sám získat další informace a provést testy. Uživatelé webu zodpovídají za každý výběr či rozhodnutí učiněné na základě informací získaných na tomto webu nebo jeho prostřednictvím.

4. Společnost UNILIN nenese odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím tohoto webu. To zahrnuje e-mailovou korespondenci, opoždění, odposlouchávání či zmanipulování komunikace třetími stranami. Uživatelé tohoto webu musejí učinit veškerá přiměřená preventivní opatření proti virům, softwarovým chybám, trojským koním atd.

5. Společnost UNILIN může dle vlastního uvážení, bez jakékoliv odpovědnosti, bez předchozího varování a kdykoliv změnit nebo ukončit používání tohoto webu nebo jeho částí a nenese odpovědnost za aktualizaci webu. 

6. Odkazy na weby třetích stran („hypertextové odkazy“) neznamenají, že společnost UNILIN tyto weby schvaluje. Společnost UNILIN nenese odpovědnost za dostupnost těchto webů ani za jejich obsah. Hypertextové odkazy na tyto weby jsou poskytovány na vlastní nebezpečí uživatele.

7. Veškeré informace na tomto webu jsou chráněny autorským právem. Držitelem autorských práv je společnost UNILIN. Žádné informace nesmějí být reprodukovány a šířeny bez předchozího výslovného souhlasu společnosti UNILIN.

8. Jakékoliv kroky či spory související s tímto webem či jeho používáním se řídí belgickým právním řádem a jsou podle něj interpretovány, přičemž jsou vyloučeny jeho zásady mezinárodního práva soukromého.

UNILIN LIVE

No items available

THE UNILIN WAY

V roli zaměstnavatele UNILIN vyniká jako motivovaná, inovační a rostoucí firma. Na všech úrovních stojí za úspěchem UNILINu skutečně podnikaví lidé. Firemní kulturu charakterizuje investování do technologií a lidského kapitálu.

Další informace o The UNILIN Way

Top employer België 2018